Giỏ hàng

Chính Sách Thu Đổi

Chính Sách Thu Đổi

1. Trang Sức (610)61% được tính cho khách là 63% đối với đồ đúc và dây chuyền. Khi hàng cũ (610)61% trở về thì đổi ngang hàng mới, chỉ tính tiền công.

2. Hàng mới, chưa bán được trong vòng 1 tháng thì đổi được qua hàng khác không mất tiền công mà chỉ tính trừ qua món mới khác.

3. Đồ bộng (610)61%, tính cho khách là 63.5%. Khi hàng cũ quay về trừ 2 lai(2%) còn lại 61.5%.